Elordbogen

 

Elordbogen

STRUKTUREN PÅ ELMARKEDET

Elmarkedet består af en lang række aktører med hver sin funktion:

  • Systemansvarlig virksomhed.
  • Netselskaber.
  • Elhandelsselskaber med forsyningspligt.
  • Elhandelsselskaber.

I nedenstående kan du læse, hvad de forskellige aktører står for. 

Energiforbrug

Energi måles i watt-timer, forkortet Wh. Oftest udtrykkes dette mål i 1000 enheder, dvs. kilowatttimer, kWh. Energi er det mål, der bruges til afregning af elforbruget og fremkommer ved at gange effekten med tid.

kWh = kilowatt-time
MWh = megawatt-time = 1.000 kWh

Engrosmodellen:

Engrosmodellen har den betydning, at du fra april 2016 kun modtager én elregning.

Du skal kontakte din elleverandør i næsten alle henseender, både hvis strømmen er forsvundet eller, hvis du har spørgsmål til din afregning.

Du skal kun henvende dig til netselskabet, hvis du har spørgsmål omkring selve tilslutningen til elnettet, eller hvis du har tekniske spørgsmål.

Elhandelsselskab:

Et selskab, der sælger el til kunderne.

Finansielt marked:

Markedet for handel med prissikringskontrakter – også kaldet terminsmarkedet. En prissikringskontrakt indebærer ikke fysisk levering af el, men resulterer udelukkende i en finansiel afregning.

Forbrugsprofil:

Det mønster, som elforbruget fordeler sig efter over døgnet og året.

Forbrugssted:

Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

Forsyningssikkerhed:

Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden uanset kundens valg af elleverandør – netselskabet skal med andre ord sikre, at der er fysisk el til stede.

Fysisk marked:

På det fysiske marked handles fysiske kontrakter, det vil sige kontrakter om køb eller salg af el, der resulterer i fysisk levering af en fastsat mængde til en fastsat pris i en bestemt periode.

Markedsel:

Markedsel er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked som man kan lave en individuel aftale om med en elleverandør. Prisen på udgør ca. 20% af den samlede elpris.

Netselskab:

Netselskabet driver, vedligeholder og udbygger elnettet og måler den enkelte kundes elforbrug, afregner afgifter til staten samt opkræver betaling for offentlige forpligtelser (PSO).

Nordisk elmarked:

Aktører i Norge, Sverige, Finland og Danmark handler med hinanden, da markederne i mere eller mindre grad er liberaliserede. Aktører i disse lande har tilsluttet sig Nord Pool Spot, og der er overførselskabler mellem landene.

Skabelonafregning:

Måden kundens elforbrug afregnes på, såfremt der ikke er opsat timemåler. Med skabelonafregning menes en nøgle til fordeling af kundernes forbrug som supplement til det målte årsforbrug. Skabelonen skal beskrive kundegruppens elforbrug time for time året igennem.

Slutbruger:

Kunderne på detailmarkedet, det vil sig både privatkunder og erhvervskunder.

Spotmarked:

Giver markedets kortsigtede elpris. Det sker ved handel af den fysiske el til det næste døgns elforbrug og det næste døgns elproduktion.

Spotpris:

Prisen, som dannes time for time på elbørsen.

Måleenheder:

V = Volt
A = Ampere
W = Watt

Systemansvarlig:

Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk har ansvaret for den overordnede drift og forsyningssikkerhed i elnettet.

Terminsmarked:

På terminsmarkedet kan man prissikre den el, man køber på spotmarkedet, og dette marked er således med til at udjævne spotmarkedets prissvingninger og risici. Terminsmarkedet byder også på prissvingninger afhængig af markedets forventninger til den fremtidige elpris. En fast pris afhænger derfor af det tidspunkt, kontrakten indgåes, - tilsvarende som handel med aktier.

Volatilitet:

En procentuel beskrivelse af størrelsen af udsving på det underliggende produkt indenfor en given tidsperiode. Elmarkedet beregnes som verdens mest volatile (foranderlige) marked.

 

 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med seneste nyheder og aktuelle tilbud
 
 

Vigtig information til dig!

Sammen er vi stærkere for dig...

Sammen er vi stærkere for dig...

RAH Elhandel A/S og MES Elhandel A/S

fusioner til gavn for dig

Læs mere